کشت تخمه آفتابگردان در ۱۵ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی

کشت تخمه آفتابگردان در ۱۵ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی
امسال در ۱۵ هزار هکتار از ازاضی استان تخمه آفتابگردان کشت شده است.

کشت تخمه آفتابگردان در ۱۵ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی

کشت تخمه آفتابگردان در ۱۵ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی

کشت تخمه آفتابگردان در ۱۵ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی ...

کشت تخمه آفتابگردان در ۱۵ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی ...
کشت تخمه آفتابگردان در ۱۵ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی

برداشت
منبع خبر : iribnews.ir