انتشار فراخوان مشارکت در اکتساب فناوری «سامانه خودکار کشت خون»

انتشار فراخوان مشارکت در اکتساب فناوری «سامانه خودکار کشت خون»
هفتاد و نهمین فراخوان پژوهشی صندوق نوآوری و شکوفایی با عنوان «سامانه خودکار کشت خون» با حمایت این صندوق و به پیشنهاد یک گروه پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان منتشر شد.

انتشار فراخوان مشارکت در اکتساب فناوری
منبع خبر : iribnews.ir